Trung tâm Quyền con người

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA : CTDT.16.17/16-20

18-12-2017 - 23:12 - 434 lượt xem

Trung tâm nghiên cứu Quyền con người Vùng Dân tộc, miền núi ( HRC ) công bố thông tin về đề tài khoa học cấp Quốc gia

ỦY BAN DÂN TỘC

CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

CTDT/16-20

 

 

 

Tên Chương trình: “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỀ TÀI:

Một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt- Lào

                                              Mã số CTDT.16.17/ 16-20

 

 

 

 

Cơ quan chủ trì:Trung tâm nghiên cứu Quyền con người Vùng Dân tộc, miền núi (HRC )

 

 

1. Tên nhiệm vụ: Một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc tuyến biên giới Việt -Lào

2.  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung công việc tham gia

1

PGS.TS Văn Đức Thanh

Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng Dân tộc, miền núi

Chủ nhiệm đề tài

2

TS Phạm Văn Xây

Trường ĐH VHNT Quân đội

Thư ký đề tài

3

TS.Hoàng Xuân Lương

GĐ Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi

 Phó chủ nhiệm đề tài

4

GS.TS.Nguyễn Đình Chiến

Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi

Phó chủ nhiệm đề tài

5

ThS Hờ Bá Hùa

Vụ Địa Phương I, UBDT

Thành viên nghiên cứu chính

6

PGS-TS.Phạm Quang Hoan

Viện Dân tộc học

Thành viên nghiên cứu chính

7

TS. Vũ Chiến Thắng

TCAN- Bộ Công An

Thành viên nghiên cứu chính

8

PGS.TS. Trần Trung

      Học viện Dân tộc

Thành viên nghiên cứu chính

9

PGS-TS Nguyễn Thị Song Hà

     Học viện KHXH

Thành viên nghiên cứu chính

10

TS. Saveng Denamon

Học viện Quốc phòng ( Lào )

Thành viên nghiên cứu chính

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

3.1.  Mục tiêu chung

Làm rõ hiệu quả, tác động của chính sách dân tộc đối với phát triển kinh tế xã hội cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt- Lào từ năm 1986 đến nay; nhận diện những những vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc tuyến biên giới Việt Lào; đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách đến năm 2030 nhằm phát triển bền vững các dân tộc, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt – Lào hòa bình hữu nghị.

3.2.  Mục tiêu cụ thể

Thứ nhất: Hệ thống hoá, xây dựng khung 1ý thuyết để nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc vùng biên giới, lý thuyết về đánh giá hiệu quả chính sách dân tộc vận dụng trên biên giới

Thứ hai:  khái quát kinh nghiệm phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới  từ thực tiễn một số nước trong khu vự

 Thứ ba   Đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách phát triển kinh tế - xã hội đến cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt – Lào từ năm 1986 đến nay

Thứ tư: Nhận diện những vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt – Lào hiện nay và tầm nhìn 2030

Thứ năm: Đề xuất quan điểm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện chính sách tầm nhìn 2030 nhằm phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt – Lào.

 

4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

 

4.1. Nội dung 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu cộng đồng các dân tộc và chính sách dân tộc trên tuyến biên giới Việt -Lào

4.2. Nội dung 2: Đánh giá hiệu quả, tác độngcủa chính sách dân tộc đến phát triển kinh tế- xã hộicủa cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt- Lào từ năm 1986 đến nay

4.3. Nội dung 3: Nhận diện một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt –Lào từ thực trạng hiện nay

4.4. Nội dung 4: Dự báo khả năng và xu hướng phát triển cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt –Lào theo tiêu chí phát triển bền vững trong bối cảnh đương đại

4.5. Nội dung 5: Quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện chính sách nhằm phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt- Lào tầm nhìn 2030

5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (15-6/2017- 14-12/2019)

6. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

 

 - Phương thức khoán chi:Khoán từng phần, trong đó:

 + Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 3.080.000 triệu đồng

 + Kinh phí  khoán:    2.915.000.000 triệu đồng  

 + Kinh phí không giao khoán : 165.000.000 triệu đồng

7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

            - Đang thực hiện

 

Gửi bình luận của bạn
x