Trung tâm Quyền con người

Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi

28-04-2016 - 19:20 - 2022 lượt xem

Ngày 24/3/2016 GS-TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội KH& KT Việt Nam đã ký QĐ thành lập và Phê duyệt điều lệ hoạt động của Trung tâm nghiên cứu Quyền con người. ngày 11/4/2016 Thứ trưởng bộ khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã ký giấy phép hoạt động KH &CN; cho Trung tâm nghiên cứu Quyền con người vùng DTMN.

1. Chức năng

Trung tâm tập hợp nhiều nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, quản lý, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ để triển khai nghiên cứu, truyền thông, tư vấn, phản biện,  thực hiện các dịch vụ khoa học, về các lĩnh vực liên quan đến đảm bảo phát triển con người vùng dân tộc, miền núi.

2. Nhiệm vụ

a, Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực  phát triển con người, chú trọng hướng tiếp cận từ đảm bảo quyền con người, từ lịch sử, văn hóa tộc người trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách vùng dân tộc, miền núi.

b,Thông tin về các thành tựu, khó khăn, thách thức trong phát triển con người ở vùng dân tộc, miền núi; chia sẻ thông tin với bạn bè quốc tế về những nổ lực của Việt nam trong việc thực hiện công ước chống phân biệt chủng tộc; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ : Tư vấn, phản biện, lập quy hoạch, chuyển giao, đào tạo, hội thảo…liên quan  lĩnh vực đảm bảo phát triển con người vùng dân tộc, miền núi. 

c, Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam

 Quyn hn và nghĩa v

1. Quyền hạn

a) Thực hiện các quyền ghi trong Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam và Điều lệ của Trung tâm.

b)  Tự chủ tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và hạch toán độc lập; ký kết hợp đồng kinh tế, các thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

c)  Xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

d)  Công bố, quảng cáo, giới thiệu, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, các quy định khác của pháp luật và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

2. Nghĩa vụ

a)  Trung tâm tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt  Nam, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm đã được Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt.

b)  Hoạt động theo đúng các nội dung

Đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học - công nghệ; thực hiện công tác tài chính theo quy định, đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế, nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác; bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc đã công bố, tuân thủ các quy định của pháp luật khi hoạt động trong các lĩnh vực cần có điều kiện; thực hiện chế độ báo cáo với Liên hiệp Hội Việt Nam và cơ quan đăng ký hoạt động khoa học - công nghệ, các cơ quan chức năng theo quy định; bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ bí mật về khoa học - công nghệ, đóng góp vào sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Gửi bình luận của bạn
x