• đốt vàng mã

Chùm thơ về hũ tục đốt vàng mã

Chùm thơ về hũ tục đốt vàng mã

25-02-2018 - 14:37 NGUYỄN VĂN TOÀN
Đề nghị bỏ tục đốt vàng mã tại chùa, thiền viện

Đề nghị bỏ tục đốt vàng mã tại chùa, thiền viện

23-02-2018 - 16:07 Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.
x